Studio Ligjore ‘’Juris Consulting’’ ofron përfaqësim ligjorë dhe konsulence juridike për cështjet familjare :

  • Zgjidhje martese : (midis shtetasëve shqiptarë,  shtetasëve shqiptarë dhe të huaj)
  • Pension ushqimor,(shtim, pakësim  mase pensioni ushqimorë).
  • Njohje, kundërshtim atësie, mëmësie
  • Pjestim pasurie bashkëshortore
  • Heqje zotësie për të vepruar
  • Birësim
  • Heqje përgjegjësisë prindërore
  • Ndryshim vendimi
  • Ose për cfarëdo problemi që mund të hasni me drejtësinë.