Studio Ligjore ‘’Juris Consulting’’ ofron konsulencë dhe përfaqësim në gjykatë, në mbrojtje të klientëve debitorë apo kreditorë.

  • Konsultim kontratash kredie
  • Përfaqësimin e debitorëve apo kreditorëve në gjykatë për të gjitha cështjet civile të si pavlefshmëri apo kundërshtim i titujve ekzekutivë, lëshim urdhër ekzekutimi dhe cdo objekt padie me bazë titullin ekzekutiv gjatë fazës së ekzekutimit.
  • Ofrojmë mbrojtje të specializuar për kreditorët (institucionet bankare financiare ose jo bankare), duke mbrojtur ligjërisht titujt ekzekutiv, apo kontratat e huave dhe hipotekore.
  • Hartim dokumentash, aktesh.
  • Shërbim të kualifikuar në fushën e legjislacionit tatimor, në rrugë gjyqësore dhe administrative
  • Zgjidhjen e problemeve tatimore të klientëve të saj, duke ofruar konsulencë mbi sistemin tatimor dhe doganor në Republikën e Shqipërisë, duke ndërmjetësuar në zgjidhjen e konflikteve, apo duke ofruar konsulencë në përgatitjen e ankimimeve ndaj vendimeve të organeve tatimore dhe doganore.