Prona & Patundshmëri

Studio Ligjore“JURIS CONSUTING” sh.p.k ofron të gjithë kapacitetin e saj për procedurat që duhen kryer dhe afatet që duhen respektuar, me qëllim që palëve të ju bëhet e mundur:

  • Regjistrimi i pasurive të paluajtshme pranë Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
  • Ndjekja e të gjitha procedurave ligjore për investime në pasuri të paluajtshme.
  • Konsulenca ne interes të palëve të interesuar në lidhje me procedurat që duhen ndjekur për shitjen e pasurive të paluajtshme, marrjen me qira, shfrytëzimin, servitutet etj.
  • Konsulencë e duhur juridike në lidhje me mënyrat e fitimit pronësise, procedurat që duhet të ndiqen në rastin e fitimit te pasurive me parashkrim fitues, si dhe regjistrimin e tyre në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
  • Per subjetet që jane të interesuara te shesin apo blejen pasuri te paluajtshme, marrim përsipër ndermjetësimin e palëve kundrejt standartit të kërkuar nga ana jonë.