Studio Ligjore ‘’Juris Consulting’’ ofron konsulencë dhe përfaqësim në gjykatë në rast shkeljesh të të drejtave që kanë lidhje me pronësinë intelektuale.

Shërbim në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin kombëtar apo ndërkombëtar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, të markave tregtare, patentave, dizenjove industriale, treguesve gjeografikë, përfshi këtu aplikimin dhe regjistrim e patentave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ndjekjen e këtyre proçedurave pranë institucioneve përkatëse.