“Juris Consulting” shpk, është një shoqëri me përvojë dhe profesionistë të kualifikuar, për të siguruar aplikimin e standarteve më të larta në drejtësi. Shërbimet tona ofrohen, për Individë, Personat Fizik, Shoqëritë tregtare dhe Organziata Jofitimprurëse.

Kemi një ekip të dedikuar për t’iu shërbyer kërkesave të klientëve, garantojmë një shërbim  pa ndërprerje, me seriozitet dhe efikaset me cmime konkuruese pa kosto të fshehta.  

Qëllimi ynë kryesor është të sigurojmë cilësi dhe shërbime profesionale për të përmbushur kërkesat e klientëve si dhe të mundësojmë të ecin në hapa të sigurtë në marrjen e vendimeve. Të jemi lider në ofrimin e shërbimeve  ligjore duke ofruar profesionalizëm dhe krijuar mardhënie bashkëpunimi, besimi, konfidencialitet me klientët tanë.

Prej 9 vitesh në treg, me një larmishmëri të pafund cështjesh dhe problematikash si në aspektin civil, penal apo administrativ. Klientët e zyrës,  janë kompani lider në treg, të cilët na kanë besuar shërbimet ligjore nëpërmjet kontratave afatgjata.