Trajnim

Studio ligjore “Juris Consulting” ju mundëson kurse profesionale dhe ju certifikon në trajnime avokatie, permbarimi dhe shoqëri tregëtare me baza praktike pune.

Read more

E Drejta e Punës

Studio Ligjore ‘’Juris Consulting’’ ofron përfaqësim ligjorë dhe konsulence juridike për cështjet e marrdhenieve te punës si:

Read more

Penale

Studio ligjore “JURIS CONSULTING” sh.p.k ofron perfaqësim ligjor dhe konsulencë juridike në fushën Penale.Përfaqsim prosesional për cdo vepër penale që rëndon mbi klientin.

Read more

Heqje & Verifikim Espulsi Schengen

Studio Ligjore “Juris Consulting” sh.p.k trajton “Deportimet” dhe heqjen e Denimit te dhene nga çdo Shtet i zones Schengen.

  • Verfikimin e ekzistencës së espulsit (deportimit) ne sistemin SIS Schengen

Read more

Civile

Studio ligjore “Juris Consulting” ofron perfaqësim ligjor dhe konsulence juridike ne fushen Juridiko- Civile ne çështjet civile me objekt

Read more

Tregtare

Studio ligjore “Juris Consulting” ofron të gjithë kapacitetin e saj për procedurat që duhen kryer për:

Read more

Cështje Familjare

Studio Ligjore “Juris Consulting” ofron përfaqësim ligjorë dhe konsulence juridike për cështjet familjare. Gjithashtu mundësojmë ndjekjen e procedurave të plota të birësimit.

Read more

Pronësia intelektuale

Studio Ligjore ‘’Juris Consulting’’ ofron konsulencë dhe përfaqësim në gjykatë në rast shkeljesh të të drejtave që kanë lidhje me pronësinë intelektuale si dhe :

Read more

Prona

Studio ligjore “Juris Consulting” ofron të gjithë kapacitetin e saj për procedurat që duhen kryer dhe afatet që duhen respektuar, me qëllim që palëve të ju bëhet e mundur

Read more

Administrative

Studio Ligjore “Juris Consulting” ofron të gjithë kapacitetin e saj ne procedurat administrative institucionale dhe gjyqësore.

Read more

E Drejta Bankare & Financiare

Studio Ligjore ‘’Juris Consulting’’ ofron konsulencë dhe përfaqësim në gjykatë, në mbrojtje të klientëve debitorë apo kreditorë.

Read more